راست می گویید او مصدقی است که انرژی هسته ای را از غنی سازی 20درصد رساند به 5 در صد و اینک 3.67درصد!واقعا هم که باید پولادین بود تا توانست چنین کرد...
ما مردمانی زیاده خواهیم ،تجمل از سر رویمان می ریزد و کاسه ندارم ندارم به دست می گیریم!!!
آری به پای فهمیدگی ژاپنی ها نمی رسیم که سالها نون و پیاز خوردند تا مدرسه بسازند!!!1و اینک ما به دنبال made in japan باشیم!!!
روزگاری شاید به همین زودی ها ، ته مانده غنی سازی را هم می دهیم تا یک لبخند کری و چشمک اشتون را بگیریم!!!
آری اشکالی ندارد شکممان سیر باشد! لباسمان مارک و مویمان مد باشد فرقی نمی کند شرافت داریم یا نه!!
اگر خواستیم کاپیتالاسیون را سفره اش را پهن می کنیم باز هم فرقی نمی کند که ما عزت نداشته باشیم
آزاد و بی قید باشیم حتی اگر ازاده نباشیم

+ نوشته شده توسط کفترباز در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:7 |